top of page

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

 

1.    Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Mlíčko s.r.o., se sídlem Zlonínská 581, 250 65 Líbeznice, IČO 07114656, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 294846 (dále jen „Mlíčko“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Mlíčko jmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Magdalenu Tichou, e-mailová adresa magdalena@mlickolipanek.cz, telefonní číslo +420 604 284 900.

2.    Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Mlíčko zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet Mlíčko), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů Mlíčko je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti Mlíčko.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost: MADETA a.s., se sídlem: Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, zastoupená: Ing. Janem Teplým - pověřeným na základě plné moci ze dne:12/září/2008 (kopie plné moci je přílohou kupní smlouvy). Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698, IČ : 63275635, DIČ: CZ63275635
 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel

 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé

 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Mlíčko.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

b.    Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Mlíčko zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

c.    Nezávazná objednávka zboží

Mlíčko zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

d.    Služba hlídací pes. Mlíčko zpracovává za účelem poskytnutí služby hlídací pes následující osobní údaje potenciálního zákazníka: e-mailová adresa a sledované zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné k poskytnutí služby hlídací pes, tj informování potenciálního zákazníka o dostupnosti ním určeného zboží. Osobní údaje jsou zpracovávány během období využívání služby hlídací pes ze strany potenciálního zákazníka.

e.    Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Mlíčko zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednaném zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží. Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

f.    Registrace a provoz e-shopu

Mlíčko zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost: MADETA a.s., se sídlem: Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice​, zastoupená: Ing. Janem Teplým - pověřeným na základě plné moci ze dne:12/září/2008 (kopie plné moci je přílohou kupní smlouvy). Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698, IČ : 63275635, DIČ: CZ63275635

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel

 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

g.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Mlíčko zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek, pokud je zákazník členem Mlíčko klubu číslo Mlíčko klub karty, a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro poskytnutí podpory.

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

h.    Členství ve věrnostním klubu Mlíčko

Mlíčko zpracovává pro účely členství ve věrnostním klubu Mlíčko následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo Mlíčko karty a historie objednávek člena.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro plnění smlouvy o členství ve věrnostním klubu Mlíčko karta.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství ve věrnostním klubu Mlíčko karta a po jeho zániku během plynutí promlčecí lhůty na uplatnění nároků v souvislosti s koupou zboží ve smyslu příslušných právních předpisů.

i.    Řešení stížností zákazníků

Mlíčko zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

j.    Soutěže na Facebooku

Mlíčko zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

k.    Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, Mlíčko bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání Mlíčko je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

l.    Uplatňování nároků Mlíčko

Mlíčko zpracovává pro účely nároků Mlíčko následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby Mlíčko, údaje uvedené v žalobě proti Mlíčko, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů Mlíčko.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Mlíčko. Oprávněným zájmem Mlíčko je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči Mlíčko.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči Mlíčko uplatňované nároky, nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

m.    Plnění zákonných povinností Mlíčko

Mlíčko zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností Mlíčko.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů Mlíčko je nezbytné k plnění zákonných povinností Mlíčko.

 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

 

3.    Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním Mlíčko:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo

c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.

4.    Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

bottom of page